Ostanite Fleksibilni

Upoznajte se s našom novom otkaznom politikom.

Reservations for stays until August 31st 2020

  • Free cancellation up to 3 days before arrival
  • Cancellation fee within cancellation window: 100% of the total amount

Reservations for stays from September 1st until October 31st

  • Otkaz bez troškova do 7 dana prije dolaska.
  • Trokovi otkaza u otkaznom periodu: 50% od ukupnog iznosa.